Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN JUDITH VISSERS

Artikel 1

Definities

1. Judith Vissers, gevestigd te Utrecht, KvK-nummer 72907428, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Judith Vissers.

2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.

3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Judith Vissers tegen betaling werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod en overeenkomsten door of namens Judith Vissers waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie van deze algemene voorwaarden.

3. Judith Vissers is gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig acht. In een dergelijk geval zal zij een nieuwe versie van de algemene voorwaarden toezenden. Indien de nieuwe versie een ingrijpende wijziging bevat die nadelige gevolgen heeft voor klant, heeft klant het recht om de overeenkomst te ontbinden.

4. De (inkoop)voorwaarden van de zakelijke klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Artikel 3

Aanbod

1. Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder bepaalde voorwaarden

geschied, wordt dit nadrukkelijk vermeld.

2. Producten blijven zonder dat deze direct worden besteld enkele tijd in het winkelmandje staan. De prijs zoals aangegeven ten tijde van de aankoop is de geldige prijs.

3. Afbeeldingen bij producten zijn een zo waarheidsgetrouwe mogelijke weergave van de aangeboden producten. Doordat producten met de hand worden gemaakt kunnen echter kleurafwijkingen ontstaan.

4. Judith Vissers kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5. Hoewel de beschikbaarheid van de producten op de website kan worden aangegeven, kan Judith Vissers de beschikbaarheid van het product niet garanderen. Judith Vissers behoudt zich het recht voor om een bestelling zonder aansprakelijkheid te herzien, het beschikbaar stellen van een of alle producten stop te zetten of om een bestelling te annuleren.

Artikel 4

Overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant het aanbod heeft aanvaard en voldoet aan de gestelde voorwaarden.

2. Indien klant vooraf met iDeal betaalt, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de rekening wordt belast. Wanneer wordt gekozen voor de mogelijkheid tot achteraf betalen, gaat het eigendom van de producten pas over op klant na volledige betaling. 3. Judith Vissers bevestigt de aanvaarding van het aanbod door een orderbevestiging via de email. Voorafgaand aan de verzending van de bestelling, kan Judith Vissers de bestelling nog steeds annuleren om redenen die in deze algemene voorwaarden worden genoemd.

4. Judith Vissers zorgt voor een veilige webomgeving en treft passende maatregelen voor elektronische betaling. Gegevens van de klant zullen met technische en organisatorische maatregelen worden beveiligd.

Artikel 5

Tarieven en betalingen

1. De in het aanbod vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief verzendkosten, tenzij anders overeengekomen.

2. De in het aanbod vermelde prijzen van de aangeboden producten zullen niet worden verhoogd gedurende de huidige overeenkomst, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderde btw tarieven, of de prijzen van de producten zijn gebonden aan schommelingen op de financiële markt waar Judith Vissers geen invloed op heeft.

3. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

4. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Judith Vissers onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel reeds verleende licenties onmiddellijk te vervallen.

Artikel 6

Informatieverstrekking 1. Klant stelt alle informatie, waaronder verzendgegevens, die voor de uitvoering van de overeenkomst relevant is tijdig beschikbaar aan Judith Vissers.

2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Judith Vissers zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

3. Klant vrijwaart Judith Vissers voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

Artikel 7

Herroepingsrecht

1. Klant heeft een bedenktijd van 14 kalenderdagen om de aankoop van producten te ontbinden. Judith Vissers heeft het recht de klant te vragen naar de reden van herroeping, maar klant is niet verplicht een reden op te geven.

2. De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat de klant het product, of een laatste deelzending, heeft ontvangen.

3. Indien producten wegens hun aard onder een van de wettelijke uitzonderingen van het herroepingsrecht vallen, zal dit worden aangegeven in de productomschrijving.

4. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op zakelijk gesloten overeenkomsten.

Artikel 8

Verplichtingen bij herroeping

1. Klant dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking.

Het product mag slechts worden geïnspecteerd zoals dat in een winkel toegestaan zou zijn.

2. Waardevermindering van het product door omgang in strijd met het in lid 1 genoemde komt voor rekening van de klant. 3. Judith Vissers stuurt na ontvangst van de melding van herroeping een ontvangstbevestiging aan de klant.

4. Judith Vissers vergoedt de betalingen van de klant binnen 14 dagen nadat de klant de herroeping kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 9

Uitoefening van herroepingsrecht

1. Klant meldt schriftelijk en binnen de bedenktijd aan Judith Vissers dat zij gebruik maakt van het herroepingsrecht.

2. Binnen 14 dagen na de melding zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, stuurt de klant het product, in originele staat en verpakking, terug.

3. De bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht komt toe aan de klant. Klant dient een verzendbewijs te kunnen tonen aan Judith Vissers.

4. De kosten voor het retour zenden van het product komen voor rekening van klant, tenzij er een verkeerd artikel is verzonden.

Artikel 10

Levering en bezorging

1. Als verzendadres geldt het adres dat de klant heeft opgegeven. Judith Vissers is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.

2. Judith Vissers levert in Nederland in België, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3. Judith Vissers streeft ernaar geaccepteerde bestellingen binnen de verzendtermijn zoals aangegeven bij de productomschrijving te verzenden, tenzij een langere termijn is afgesproken of een product niet op voorraad is.

4. Wanneer de bezorging vertraging heeft, ontvangt de klant hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de verzending langer duurt dan 30 kalenderdagen en gezamenlijk geen nieuwe datum overeengekomen kan worden, heeft de klant het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Judith Vissers zal het bedrag dat de klant heeft betaald binnen 14 kalenderdagen na ontbinding terugbetalen.

Artikel 11

Online cursus

1. Indien het aanbod wordt aanvaard, ontstaat er direct een betalingsverplichting voor klant.

2. Klant ontvangt na aankoop toegang tot de omgeving. De cursus is uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor klant niet de mogelijkheid toekomt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. Indien de content in delen beschikbaar wordt gesteld, wordt het bedrag bij tussentijdse annulering naar rato verrekend, tenzij de overeenkomst b2b is aangegaan. In dat laatste geval zal de volledige betalingsverplichting blijven bestaan, tenzij anders overeengekomen.

3. Omdat Judith Vissers zeker wil weten dat klant alles uit de cursus kan halen zodat optimale resultaten kunnen worden behaald, werkt Judith Vissers wel met een niet goed, geld terug garantie. Dit houdt in dat klant tot 14 dagen na de startdatum kosteloos kan annuleren, mits klant aan kan tonen dat de content tot dan toe optimaal is benut en opdrachten zijn gemaakt.

4. Judith Vissers heeft het recht om de tarieven van een cursus zowel te verhogen als te verlagen, wanneer dit laatste dient voor promotionele doeleinden.

5. Judith Vissers komt een inspanningsverplichting toe. Zij is niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het door klant gewenste resultaat. Klant is zelf verantwoordelijk voor het toepassen en uitvoeren van de kennis zoals opgedaan tijdens de cursus en erkent dat resultaten niet direct zichtbaar zullen zijn.

6. Voor het geven van een cursus maakt Judith Vissers gebruik van een platform van een derde.

Zij kan hierdoor niet garanderen dat de cursus op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.

7. Judith Vissers heeft het recht om de deelname aan een cursus te weigeren. 8. Judith Vissers heeft het recht om de inhoud van de cursus aan te passen. Dit geeft klant nadrukkelijk geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.

9. Klant krijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de cursus te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De cursus is bedoeld om te inspireren, nadrukkelijk niet om te kopiëren. Het is dan ook niet toegestaan om binnen 12 maanden na het afronden van de cursus een soortgelijk aanbod te creëren.

10.Klant mag tijdens de online cursus screenshots maken, wanneer deze enkel voor persoonlijk gebruik en plaatsing op social media met naamsvermelding worden gebruikt.

11.De geleverde informatie blijft het eigendom van Judith Vissers. Er wordt tijdig aangegeven tot wanneer content beschikbaar is, maar het blijft de verantwoordelijkheid van klant om het materiaal tijdig te bekijken en waar mogelijk op te slaan.

12.Klant mag geen spam of andere ongewenste meldingen versturen. Judith Vissers is gerechtigd om communicatie te verwijderen wanneer zij dit nodig vindt.

13.Judith Vissers kan deelnemers die door hun gedrag het verloop van de cursus belemmeren of bemoeilijken uitsluiten van de cursus. Dit geeft klant geen recht op restitutie van het reeds voldane bedrag.

Artikel 12

Optreden

1. Klant dient zorg te dragen voor de benodigde voorzieningen tijdens een optreden, waaronder een microfoon.

2. Daarnaast dient klant een kleedkamer beschikbaar te stellen met water. Indien Judith Vissers een gehele dag aanwezig dient te zijn, dient klant tevens zorg te dragen voor gezonde maaltijden.

3. Judith Vissers zal, tenzij anders overeengekomen, uiterlijk 3 uur voor aanvang van het optreden aanwezig zijn op locatie. Zij dient op dat moment de mogelijkheid te krijgen tot een soundcheck. 4. Annulering voor een optreden kan tot 72 uur vooraf kosteloos worden verzet. Bij het verzetten of annuleren tussen 72 uur en 48 uur voor aanvang is Judith Vissers gerechtigd 50% van het geoffreerde bedrag in rekening te brengen. Bij annulering binnen 48 uur wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

5. Eventuele gemaakte kosten voor derde partijen gemaakt door Judith Vissers kunnen tevens worden doorberekend aan klant.

Artikel 13

Overmacht

1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ongevallen, brand, een pandemie of overheidsmaatregelen.

2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing, zoals verplaatsing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden in een dergelijk geval onmiddellijk opeisbaar.

3. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de overeenkomst te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand, tenzij anders overeengekomen.

4. Indien klant de overeenkomst wenst te verplaatsen wegens een pandemie, maar de overheidsmaatregelen een voortzetting van de overeenkomst, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is Judith Vissers gerechtigd de kosten die samengaan met de verplaatsing in rekening te brengen. Artikel 14

Aansprakelijkheid

1. Judith Vissers is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

2. Judith Vissers is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

3. Judith Vissers is niet aansprakelijk voor het stukgaan van een product indien hier niet-zorgvuldig mee om wordt gegaan.

4. Judith Vissers is niet aansprakelijk voor handelingen, waaronder vertragingen, veroorzaakt door derden zoals leveranciers, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt

5. In het geval dat Judith Vissers een schadevergoeding verschuldigd is aan klant voor directe schade bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel tweemaal het bedrag dat door Judith Vissers aan klant is gefactureerd, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.

6. De klant vrijwaart Judith Vissers tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten.

Artikel 15

Intellectueel eigendom

1. De intellectuele eigendomsrechten op het merk, de handelsnaam, ontwerpen en afbeeldingen van Judith Vissers berusten bij Judith Vissers en mogen zonder toestemming niet worden gebruikt of verveelvoudigd.

2. Het handelen in strijd met het in dit artikel gestelde, levert een inbreuk op auteursrechten op. 3. Bij inbreuk komt Judith Vissers een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

4. Eigendom van door Judith Vissers geleverde producten gaat pas over op klant wanneer de betaling volledig is voltooid.

Artikel 16

Aanbiedingen en acties

1. Judith Vissers kan aanbiedingen en acties aanbieden. Wanneer de termijn van de aanbieding of actie is verstreken, is Judith Vissers niet meer verplicht zich aan de bij de actie geldende voorwaarden te houden.

2. Aangeboden kortingen zijn enkel van toepassing wanneer de betaling binnen de gestelde termijn is voldaan. Judith Vissers bepaalt te allen tijde of de korting correct is toegepast. In geval van foutieve toepassing behoudt Judith Vissers het recht de bestelling te annuleren.

Artikel 17

Klachten

1. Klant is verplicht om klachten over de bestelling uiterlijk 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Judith Vissers.

2. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de bezorger een aantekening op te laten maken.

3. Overige klachten dienen binnen de garantietermijn kenbaar te worden gemaakt.

4. Sinds 15 februari 2016 is het voor klanten in de EU ook mogelijk om klachten over fysieke aankopen uit de webshop aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer de klacht nog niet el- ders in behandeling is dan staat het de klant vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

5. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 18

Garantie

1. Wettelijke garantiebepalingen zullen te allen tijde in acht worden genomen.

2. Judith Vissers garandeert dat de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden volgens conformiteit en dat de producten eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik noodzakelijk zijn.

3. Om een beroep te doen op de garantie dient klant het defect duidelijk te omschrijven, de zending, voorzien van voldoende frankering, te zenden naar het aangegeven service-adres en een kopie van het aankoopbewijs toe te voegen. Het product dient te allen tijde compleet te zijn.

Artikel 19

Geschilbeslechting

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Judith Vissers is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.

3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Judith Vissers en betrokken derden 12 maanden.